نحوه بدست آوردن مقدار جریان مصرفی بارها(بر اساس توان)